calle Perdiz

Oleiros vincula las anegaciones de la calle Perdiz con una conexión ilegal

“Respecto do asolagamento dos sotos e garaxes das casas da citada rúa e onde se responsabiliza ao Concello e Oleiros dos danos ocasionados (...) requiriuse informe dos Servizos Urbanísticos Municipais sobre as causas que provocaron a situación de inundación”. En este sentido, el Ayuntamiento afirma que este informe “resolve que existen redes individuais de fecais e pluviais na vivenda antedita e comprobouse que as conexións da mesma non se fixeron por separado, estando ambas redes (pluviais e fecais) conectadas a unha única rede, a rede de fecais", aunque "non está autorizado polo Concello este tipo de actuacións que realizan moitos propietarios unha vez dada de alta a habitabilidade da vivenda”.

1 2 3 4 5